การตรวจนับสินค้า มีกี่วิธี ? เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม สามารถนับสต๊อกสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การตรวจนับสินค้า มีกี่วิธี

การตรวจนับสินค้า มีกี่วิธี ?

การตรวจนับสินค้า เป็นกระบวนการนับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกหรือสินค้าคงคลัง เป้าหมายหลักคือการตรวจสอบ และยืนยันจำนวนสินค้าที่มีกับข้อมูลของสินค้าในระบบสินค้าคงคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีในระบบเป็นความจริง นอกจากนี้การตรวจนับสินค้ายังเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยระบุความสอดคล้องของสินค้าจริงกับระบบคลังสินค้า และสอดคล้องกับสถานะของสินค้าในคลังสินค้า ส่วนใครที่สงสัยว่า การตรวจนับสินค้า มีกี่วิธี ? บทความนี้จะพาไปรู้จัก และทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

Contents hide

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีประโยชน์อย่างไร

การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะช่วยให้ธุรกิจทราบจำนวนสินค้าที่เก็บถูกเก็บอยู่ในคลัง ว่าจำนวนตรงกับข้อมูลในระบบและรายงานสินค้าคงเหลือหรือไม่ เนื่องจากการทราบจำนวนสินค้าที่แน่นอน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำบัญชี และทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ธุรกิจก็จะมีความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจ นอกจากนี้การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ยังช่วยให้ธุรกิจรู้ว่ามีสินค้าเพียงพอต่อการขาย หรือการบริการลูกค้าหรือไม่ ถ้าหากไม่พอ ธุรกิจก็จะได้วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการสินค้าให้เหมาะสม

วิธีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีอะไรบ้าง

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้าของธุรกิจ โดยวิธีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มี 2 วิธีหลักๆ ดังนี้

1.วิธีตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบครั้งเดียว

ตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบครั้งเดียว เป็นการตรวจนับสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าภายในครั้งเดียว อาจจะทำปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบจำนวน และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในคลังสินค้า วิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่องค์กรต้องการประเมินสถานะสินค้าคงเหลือ หรือต้องการทำรายงานการตรวจนับประจำปี หรือตามนโยบายขององค์กร

2.วิธีตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบวนรอบ

การตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบวนรอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อก โดยทำการนับสินค้าบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือนับบ่อยๆ ไม่ใช่การนับแบบครั้งเดียวต่อปี ซึ่งวิธีการนับแบบนี้จะให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงเหลือได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องทำการตรวจนับสต็อกทั้งหมดในครั้งเดียวที่มักจะเกิดความยุ่งยาก และมักจะต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

การตีราคาสินค้าคงเหลือก่อนทำบัญชี

การตีราคาสินค้าคงเหลือก่อนทำบัญชี

การตีราคาสินค้าคงเหลือก่อนทำบัญชีเป็นกระบวนการที่ธุรกิจดำเนินการ เพื่อประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ยังไม่ถูกขาย หรือถูกใช้ในการผลิต โดยการตีราคาสินค้าคงเหลือ ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1.วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อน ออกก่อน (First-in, First-out)

First-in, First-out, FIFO คือวิธีการที่ถูกใช้ในการกำหนดราคาสินค้าที่เหลืออยู่ในสต็อก โดยให้สินค้าที่เข้ามาก่อน หรือถูกเก็บอยู่ในคลังนานที่สุดถูกขายออกก่อน ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าที่คงเหลือในสต็อกมีค่าใกล้เคียงกับราคาสินค้าที่เข้ามาล่าสุด หรือใหม่ที่สุดในระหว่างช่วงเวลาที่สินค้าขายไปแล้ว มักจะใช้กับสินค้าที่มีอายุและตามสมัยนิยมเป็นส่วนใหญ่

คลิกอ่านเพิ่มเติม : รูปแบบการหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO, FEFO คืออะไร การหยิบของแพ็คส่งให้ลูกค้าแต่ละแบบมีข้อดี และลักษณะอย่างไรบ้าง

2.วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือแบบคิดราคาทุนที่ระบุเฉพาะ

การตีราคาสินค้าคงเหลือแบบคิดราคาทุนที่ระบุเฉพาะ เป็นกระบวนการคำนวณราคาขายของสินค้า โดยใช้ราคาทุนเป็นตัวพิจารณาหลัก ซึ่งจะมีการระบุอัตรากำไรหรือส่วนแบ่งที่ต้องการที่จะได้รับจากการขายสินค้าเหล่านั้นด้วย วิธีนี้มักใช้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีมูลค่าเป็นของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสินค้าที่ขายออกไม่ค่อยบ่อยนัก

3.วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost Method) เป็นวิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เพราะวิธีนี้สามารถคำนวณต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสต็อก ด้วยการถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ หรือมูลค่าของสินค้าแต่ละรายการ

การบันทึกบัญชีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี

การบันทึกบัญชีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี ?

การบันทึกบัญชีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มักจะถูกปรับให้เข้ากับความซับซ้อนและระบบบัญชีที่บริษัทหรือองค์กรกำหนดไว้ โดยวิธีการบันทึกบัญชีตรวจนับสินค้าคงเหลือ มี 2 วิธี ดังนี้

1.การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง

วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องหรือ Perpetual Inventory Method เป็นวิธีที่ใช้ในการบันทึกและติดตามค่าคงเหลือของสินค้าในระบบสต็อกตลอดเวลา โดยจะมีการบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขาย มักใช้ในธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าคงคลังจำนวนมาก หรือใชกับธุรกิจที่ต้องการติดตามยอดคงเหลืออย่างแม่นยำ

2.การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด หรือ Periodic Inventory Method เป็นวิธีการบันทึกสินค้าคงเหลือ เพื่อคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือในสิ้นปีบัญชี หรือในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยวิธีนี้สามารถใช้กับธุรกิจที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าธุรกิจที่มีความซับซ้อนเยอะ และต้องบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดยังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบสต็อกสินค้าแบบต่อเนื่องอีกด้วย

เทคนิคการตรวจนับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการตรวจนับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคนิคในการตรวจนับสินค้า จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการบริหารจัดการสินค้าในธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนและเทคนิคการตรวจนับสินค้า มีดังนี้

1. เตรียมการวางแผนการตรวจนับล่วงหน้า โดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ เลือกวิธีการตรวจนับที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ และกำหนดกฎระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระเบียบ

2. ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจนับสินค้า เช่น บาร์โค้ดสแกนเนอร์ หรือ RFID (Radio Frequency Identification) เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถลดเวลา และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการตรวจนับสินค้า

3. จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการตรวจนับ และควรจัดกลุ่มสินค้าคงคลังให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ประเภทสินค้า SKU สถานที่จัดเก็บตั้ง เพราะปัจจัยเหล่านี้จะช่วยจัดระเบียบกระบวนการนับ และช่วยป้องกันความสับสนในระหว่างการนับ

4. หยุดการเคลื่อนไหว หรือทำธุรกรรมในสต็อกชั่วคราว ในระหว่างรอบระยะเวลาการนับ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดส่ง การขาย หรือการคืนสินค้า นอกจากนี้ยังทำให้แน่ใจว่าการนับมีความแม่นยำมากขึ้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : รวม 6 เทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า ที่มีความสำคัญและประโยชน์ต่อธุรกิจ พร้อมวิธีการเลือกใช้งาน

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในคลังสินค้า ป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อก ให้ธุรกิจสามารถการดำเนินการขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นธุรกิจจึงควรใช้ระบบจัดการคลังสินค้า และระบบการนับสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ของ Packhai ที่มีระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว ช่วยให้การทำงานต่างๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสามารถตรวจสอบ หรือตรวจนับสินค้าในคลังได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหา และจัดการงานต่างๆ ในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยากรู้ว่าคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment Packhai ดีกว่าเจ้าอื่นยังไง ? : คลิกที่นี่

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *