Term and Service

บริษัท แพ็คให้ จำกัด เป็นผู้ให้บริการการพัฒนาซอฟท์แวร์เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าออนไลน์ โดยบริษัทได้มีการจัดให้มีเว็บไซต์ www.packhai.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และผู้ที่สนใจใช้บริการ (ผู้ใช้บริการ) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของเรา ในช่องการทางสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ และโปรดระงับใช้ www.packhai.com ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

บริษัท แพ็คให้ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม และ/หรือนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแล้ว เท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

1) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2) บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2.2 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

2.3 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่

2.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยบริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่าผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด

2.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน

2.6 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

2.7 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

3) ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

6) บริษัทไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ 7) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการแจ้งบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางบริษัท และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับบริษัท ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

8) การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

9) บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10) บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว

11) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด

12) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด

13) หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคำขอใช้บริการ เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป ให้ถือข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

14) หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว หรือจะสามารถตกลงกันได้เป็นอย่างอื่นทั้งสองฝ่าย

15) หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการหลังจากที่บริษัทได้จัดเตรียมการให้บริการแล้ว บริษัทมีสิทธิไม่คืนค่าบริการแรกเข้าที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้ว

16) ในกรณีที่ถูกระงับการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตั้งใหม่เท่ากับอัตราค่าติดตั้ง ของแต่ละ บริการ

17) หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการประการใด และผู้ใช้บริการยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย

18) บริษัท แพ็คให้ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร

Term of Service

Packhai Co., Ltd is providing a software development service for Online Warehousing Systems. The company has provided a website www.packhai.com to facilitate customers and those interested in using the service (users) as a communication channel about our business, service and our products to whom interested through the Internet network. Whereas users accept the terms and condition appearing in this Terms of Service, otherwise please suspend using www.packhai.com further, if you do not agree to all the terms and conditions stated on this page.

Packhai Co., Ltd. is the sole owner of the copyright in the displayed information, images and displayed formats on the websites unless otherwise stated. It is forbidden for anyone to copy, reproduce, replicate, modify, add and/or distribute for any other purposes unless authorized in writing by the company only.

General Terms of Service


1) User must not use the service in a way that is illegal or contrary to public order or good morals.

2) The company has the right to temporarily suspend the service immediately without having to notify the user in advance in the following cases

2.1 The user is dead or the user is a juristic person and is is in the process of liquidation, or the user has been enforced by authority to seize or attach the property or be receivership.

2.2 The user uses forged documents or information to request the service.

2.3 The user uses the service illegally or improperly or use the service contrary to this Terms of Service, regardless of whether the company has notified or not.

2.4 The user uses the service in excess of the specified service fee limit and the company has notified the user in advance that the user is close to the full limit as specified.

2.5 The user failed on payment of fees and service charges beyond the due date specified in the invoice two billing cycle consecutively.

2.6 The company can prove that the user has used the service to earn income with the intention of not paying fees and service charges.

2.7 The company has a reason that it is necessary to maintain or modify the network used to provide the service.

3) During the temporary suspension of service, the company is entitled to charge fees and service charges under this Agreement. Except that, in case where the cause of the temporary suspension of the service is not caused by the user’s fault.

4) In the event that there is an interruption or problem from using the service, Users who have the authority to coordinate must notify the company as soon as possible. by specifying the relevant details

5) The user must keep the password as secret.

6) The company is not responsible if the program or data on the user’s server is modified, altered, deleted, leaked or damaged regardless of any cause. The company is willingly to assist in the utmost in tracing, searching for the person who damages the program and user information.

7) The user is required to inform provide the company with contact of the user authorized person. And if there is a change in the person who has the authority to coordinate, the user must notify the company in writing immediately. The company is not responsible if any damage caused by the person who used to have the authority to coordinate with the company request to use the service on behalf of the user before the user has notified the change in writing to the company.

8) Any amendments and/or additions of personal details such as address, telephone number and e-mail address must be notified in writing to the company.

9) The company has the right to inspect the user’s usage data without prior notice to the user.

10) All letters or written notice of the company which is sent to the user at the place of delivery of the invoice, shall be deemed that the service user has been duly received.

11) Users must strictly abide by the rules, regulations, conditions and practices relating to the company’s current and future services.

12) Users must comply with the Act. on computer-related offenses B.E. 2550 strictly.

13) If the user does not wish to continue using this service, user must notify the company in writing at least 30 days prior to the expiration of the period specified in the request for the service. After the expiration date, the user will continue to use the service. Without written notice of the service termination, this Agreement shall be automatically in effect for an additional period of 1 year each.

15) If the user terminates the service after the company has provided the service, the company has the right not to refund the initial service fee that the user has already paid.

16) In case of suspension of service, If the user wants to use the new service, the user  will be required to pay a new service fee equal to the rate of each service.

17) If the user breaches any of the terms of this contract, the company has the right to suspend the service and/or terminate the contract. And by termination of the contract, the company will notify the user of the termination not less than 30 days in advance and the service user is still obligated to pay the outstanding service fee in full.

18) Packhai Co., Ltd. Prioritized to the utmost the protection of your personal information. The Privacy Policy describes practices regarding the collection, use or disclosure of personal information including the rights of the owner of the personal data according to the personal data protection law Covers the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)

The Company reserves the right to change, amend, add to this Agreement as it deems appropriate.